Sıkça Sorulan Sorular

17.02.2020 21:00

Yönetim planı; ana gayrimenkulün (Sitemizin), yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve deneticilerin alacakları ücretleri, yönetime ve paylaşıma ait diğer hususları düzenleyen ve bütün kat maliklerini bağlayan özel sözleşme hükmünde tapuda tescil edilmiş bir belgedir. Diğer bir ifadeyle, Yönetim Planı Sitemize özel bir yasal düzenlemedir. Site kuralları Yönetim Planına dayanmaktadır. Yönetim Planına ve bu kurallara, İnternet sitemizde bulunan Belgeler ve Bilgiler kısmından ulaşılabilir.


Kat mülkiyeti veya Kat irtifakı tesis edilirken yapılır.


Kat maliklerinin 4/5 çoğunluğu ile değiştirilebilir.


Gayrimenkulün el değiştirmesi tapu sicil memurluklarında yapılır, dolayısıyla yeni malik, yapının kullanım ve yönetim tarzı ile diğer ortakları ile bağlı bulunduğu sözleşmeyi görür ve imzalar. Dolayısı ile kabul etmiş sayılır.


Kat malikleri genel kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere Yönetim Planında gösterilen zamanlarda (her yıl Nisan ayında) toplanır. Yılda en az bir kez toplanması zorunludur.


Evet, Kat Mülkiyeti Kanununun 31. maddesine göre her kat malikinin oy hakkı birdir.


Kapalı garajda dairelere ait yerler Yönetim Planı ile belirlenmiş olup, tapuda tescil edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, bu yerler sonradan belirlenmemiş, inşaat aşamasında otopark paylaşım planı belirlenerek Yönetim Planı ekinde tapuya tescil ettirilmiştir. Otopark yerleri hukuken irtifak (kullanım) hakkı niteliğindedirler.


1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu site vb. yaşam alanlarında ikamet edenlerin kimlerinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi hususunda maddeler yer almakta ve bu maddelere aykırı davranan sakinler ile bunların yaşadığı alanların yöneticileri hakkında cezai uygulamalar öngörmektedir. Sitede oturan tüm sakinlerimizin adres beyanında bulunmaları zorunludur. Adres beyanı ile yükümlü olan vatandaşlar yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri 20 iş günü içinde İlçe Nüfus Müdürlüklerine bildirmedikleri takdirde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68(c) maddesi gereğince 250 TL para cezası ile cezalandırılır. Herhangi bir amaçla nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Değişen adres/yazışma adresi ve telefon numaralarınızı Site Yönetimine/güvenliğe bildiriniz.


Daireyi kiraya verdiğinize dair kira kontratını ve kiracınızın irtibat bilgilerini Site yönetim ofisine vermeniz gerekmektedir.


Toplanan aidatlar ile site yönetiminde çalışan personelin maaşları, sigortaları, ortak alanlara gelen elektrik, su, temizlik malzemesi, ofis malzemesi, ofiste kullanılan telefon ve internet faturaları ödenmekte ve diğer giderler karşılanmaktadır.


Aidatlar, Yönetim Planında belirtilen usul kapsamında belirlenmekte olup, bunun haricinde bir usul kullanılamaz. Yeni bir usulün kullanılabilmesi için, Yönetim Planının ilgili hükmünün tüm maliklerin 4/5 çoğunluğuyla değiştirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Plana göre, sulama sisteminin bakım-onarım giderleri haricindeki bütün giderlerin eşit olarak; sulama sisteminin bakım-onarım giderlerinin ise dairelerin metrekaresine göre paylaştırılması gerekmektedir. Bu nedenle küçük dairelerle büyük dairelerin aidatları birbirine yakın tutarlardadır. Sitemizdeki dairelerin yaklaşık % 60’ı arsa payı yüksek (200 metrekare ve üstü) dairelerden oluştuğu için, Yönetim Planında bu yöntem tercih edilmiştir.Aidat yatırılırken açıklama kısmına daire sahibinin adı soyadı, blok ve daire numarası ile hangi ödeme olduğu (aidat, yakıt, vb...) belirtilecektir.


Aidat ödenmediği takdirde ödenmeyen aylar için % 5 gecikme faizi alınır. Ayrıca iki ay üst üste ödemeyenlerle ilgili olarak icra takibi başlatılır. Hakkında icra takibi başlatılan borçlular, asıl borçları ile birlikte icra masrafları ve avukatlık ücretini ödemekle yükümlüdür. Borcu bulunan kişilere önce ihtarname gönderilir. İhtarname ile ödeme yapıldığı takdirde avukatlık ücreti ve icra masrafları alınmaz.


Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi gereği bina aidatları, ısınma ve sıcak su bedelleri zamanında ödenmediği takdirde aylık %5 gecikme cezası işletilmektedir. Bu, Yasadan kaynaklanan bir gecikme cezası olduğundan, anapara ödense de gecikme cezası silinemez. Site Yönetiminin faizi silme, erteleme, affetme gibi bir yetkisi yoktur. Bu yetki kat malikleri genel kuruluna aittir.


Daire içi çöpler günde ....... defa toplanmaktadır. Çöpler, sızdırmaz ve sağlam çöp poşetlerinde, ağzı kapalı olarak merdiven boşluklarındaki kutuların içine bırakılmalıdır. Görevliler günde iki kere, çöpleri içeren poşetleri bu kutulardan toplamaktadır. Kapı önlerine çöp bırakılmamalıdır.


Daire içindeki onarımlar...... Daire içi onarım işlerinin kısa sürede bitirilmesi ve çevreyi rahatsız etmemesine dikkat edilmelidir.


Bu vb. şikâyetler sözlü olarak iletildikten sonra, yazılı olarak da site yönetimine yapılmalıdır.


Site Yönetimi ortak alanların bakımı onarımı ve idamesinden sorumludur. Bu nedenle bağımsız bölüm olarak tabir edilen ev içlerine müdahale etmemektedirler. Bu bölümlerdeki oluşabilecek arızalarınızı kendi imkânlarınızla temin edeceğiniz ustalar aracılığı ile çözmelisiniz. Sitemizdeki teknik personel acil oluşacak teknik sorunlara geçici çözüm (site dışından hizmet alana kadar) bulmaktadırlar.


Komşulara rahatsızlık vermemek ve sitemizin görünümünü bozmamak adına balkonlardan herhangi bir şey silkelenmesine ve halı, örtü vb. nesneler asılmasına izin verilmemektedir.


Sitede köpek, kedi, kuş gibi evcil hayvan barındırmak ancak komşuluk hukuku kurallarına aykırı olmamak, ana taşınmazda bulunan diğer komşuları rahatsız etmemek şartı ile mümkündür. Evcil hayvanlar Yönetim tarafından belirlenen yerler dışında gezdirilemez ve bağlanamaz. Ayrıca, hayvanların dışkılarının da kendileri için ayrılan alanlar dışındaki yerlere yaptırılmasına müsaade edilmeyecektir ve tüm temizlik işinden evcil hayvan sahipleri sorumlu tutulacaktır. Sitemizde evcil hayvanlar sadece blokları çevreleyen yolda dolaştırılabilir. Yönetim Planına göre, kat malikleri genel kurulu gerek gördüğü takdirde bu konuda kısıtlayıcı kararlar alabilir.


Sosyal Medya